Skip to content

AVG PRIVACY VERKLARING

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Leiderdorpse Ondernemers Vereniging
(hierna te noemen LOV).

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan; persoons-en bedrijfsnaam en bijbehorende gegevens die naar de persoon of bedrijf te herleiden zijn.

Aanleveren van Persoonsgegevens

Leden leveren vrijwillig persoonsgegevens aan en geven daarmee toestemming voor gebruik hiervan op de website en social media.

Opslag van Persoonsgegevens

De LOV, Postbus 263 2350 AG Leiderdorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zijn bereikbaar info@lovleiderdorp.nl

De LOV

De LOV verwerkt persoonsgegevens. We willen dit graag op een juiste en zorgvuldige manier doen. Op 25 mei 2018 is voor alle bedrijven, instellingen en overheden de nieuwe Privacy wet van kracht gegaan. Dit geldt ook voor ons.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De LOV verwerkt persoonsgegevens doordat u lid bent van onze vereniging, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Deze gegevens zijn:

 • • Voor- en achternaam
 • • Bedrijfsnaam
 • • Adresgegevens
 • • Website
 • • Telefoonnummer
 • • E-mailadres
 • • Bankrekeningnummer
 • • Foto

Met welk doel en op basis waarvan verwerken wij persoonsgegevens

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
 • Om onze dienstverlening vanuit de vereniging te kunnen uitvoeren
 • • Vermelden van leden op onze website
 • • Om ondernemers met elkaar in contact te brengen
 • Voor promotie en communicatie doeleinden

2

Website en social media

De LOV zal geen gegevens delen met derden of verkopen.

De LOV gebruikt wel gegevens zoals namen en foto’s ter promotie op eigen website en of sociale media. Ieder lid en nieuwe leden geven hiervoor toestemming door vrijwillig gegevens aan te leveren. Bij communicatie hierover verwijzen we naar de privacyverklaring die is gepubliceerd op de website.1 Bij goedkeuring is de LOV bevoegd foto’s en namen te delen via de website en social media.

1 Na januari 2019. Voor die tijd krijgen de leden de privacyverklaring toegestuurd.

Daarnaast heeft onze website niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger dan 16 jaar zijn. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden de ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons via de mail, dan verwijderen wij deze informatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

OVW gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van deze website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hyperlinks

De website van de LOV kunnen (hyper)links (waaronder in banners en social media content) bevatten waarmee u de website van de LOV verlaat en op een website van een andere partij terecht komt. De LOV heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt; op dergelijke websites is dit Privacy Reglement dan ook niet van toepassing. Dit Privacy Reglement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de websites van de LOV zijn verkregen. De LOV accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Wanneer u onze website bezoekt, bent u niet verplicht uw persoonsgegevens met ons te delen. Let wel dat sommige communicatie, faciliteiten en/of diensten die wij verlenen mogelijk niet goed werken of niet kunnen worden verleend indien u bepaalde persoonsgegevens niet met ons deelt. Wanneer u onze website bezoekt, met ons communiceert of op andere wijze er tussen u en ons interactie plaatsvindt, zullen wij u erop attenderen welke informatie wij van u nodig hebben en wat de mogelijke gevolgen zijn indien u deze informatie niet met ons deelt. 3

Administratie van De LOV

De LOV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van de LOV) tussen zit.

De administratie van de LOV geschied via beveiligd computersysteem. Klantgegevens en cliëntgegevens worden in het kader van de administratie verwerkt door de penningmeester en Borsboom Accountants en Adviseurs. Borsboom Accountants en Adviseurs heeft hiervoor een verwerkingsovereenkomst afgesloten met de LOV.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De LOV bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Klantgegevens en cliëntgegevens zullen wij maximaal 7 jaar bewaren. Deze 7 jaar is van toepassing voor de belastingwet. Deze schrijft voor dat wij onze boekhouding voor 7 jaar inzichtelijk moeten hebben. Klanten die na 7 jaar niet actief zijn geweest als klant of cliënt bij de LOV zullen uit het klantsysteem worden verwijderd.

Delen van Klantgegevens

De LOV deelt geen klantgegevens en cliëntgegevens met derden noch verkopen wij deze. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen dat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens gewaarborgd blijft. De LOV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Datalek

Indien de LOV constateert dat eventuele klant of cliënt data (op schrift zoals: NAW, e-mail, offertes en facturen) gelekt is zullen wij de klant of cliënt hiervan op de hoogte stellen en daarnaast een melding doen bij het nationale meldpunt: Autoriteit Persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de LOV heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens via de mail.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak een kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De LOV wil er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 4

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De LOV neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Lid worden?