Privacy verklaring

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Leiderdorpse Ondernemers Vereniging (hierna te noemen LOV).

De LOV

De LOV verwerkt persoonsgegevens. We willen dit graag op een juiste en zorgvuldige manier doen. Op 25 mei 2018 is voor alle bedrijven, instellingen en overheden de nieuwe Privacy wet van kracht gegaan. Dit geldt ook voor ons.

 

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan; persoons-en bedrijfsnaam en bijbehorende gegevens die naar de persoon of bedrijf te herleiden zijn. Leden leveren vrijwillig persoonsgegevens aan en geven daarmee toestemming voor gebruik hiervan op de website en social media. De LOV, Postbus 263 2350 AG Leiderdorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij zijn bereikbaar info@lovleiderdorp.nl

De LOV verwerkt persoonsgegevens doordat u lid bent van onze vereniging, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Deze gegevens zijn:

• Voor- en achternaam
• Bedrijfsnaam
• Adresgegevens
• Website
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• Foto
Met welk doel en op basis waarvan verwerken wij persoonsgegevens

• Het afhandelen van uw betaling
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is
• Om onze dienstverlening vanuit de vereniging te kunnen uitvoeren
• Vermelden van leden op onze website
• Om ondernemers met elkaar in contact te brengen
• Voor promotie en communicatie doeleinden

De LOV neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

 

 

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Voorgestelde tekst: Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we je gegevens delen

De LOV zal geen gegevens delen met derden of verkopen.

De LOV gebruikt wel gegevens zoals namen en foto’s ter promotie op eigen website en of sociale media. Ieder lid en nieuwe leden geven hiervoor toestemming door vrijwillig gegevens aan te leveren. Bij communicatie hierover verwijzen we naar de privacyverklaring die is gepubliceerd op de website. Bij goedkeuring is de LOV bevoegd foto’s en namen te delen via de website en social media.

Na januari 2019. Voor die tijd krijgen de leden de privacyverklaring toegestuurd.

Daarnaast heeft onze website niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger dan 16 jaar zijn. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden de ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met ons via de mail, dan verwijderen wij deze informatie.

De LOV deelt geen klantgegevens en cliëntgegevens met derden noch verkopen wij deze. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen dat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens gewaarborgd blijft. De LOV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoelang we je gegevens bewaren

De LOV bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Klantgegevens en cliëntgegevens zullen wij maximaal 7 jaar bewaren. Deze 7 jaar is van toepassing voor de belastingwet. Deze schrijft voor dat wij onze boekhouding voor 7 jaar inzichtelijk moeten hebben. Klanten die na 7 jaar niet actief zijn geweest als klant of cliënt bij de LOV zullen uit het klantsysteem worden verwijderd.

 

Datalek

Indien de LOV constateert dat eventuele klant of cliënt data (op schrift zoals: NAW, e-mail, offertes en facturen) gelekt is zullen wij de klant of cliënt hiervan op de hoogte stellen en daarnaast een melding doen bij het nationale meldpunt: Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Welke rechten je hebt over je gegevens

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de LOV heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens via de mail.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak een kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De LOV wil er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 4

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.